Katalog produktów

Sonda

Co jest największym problemem przy zakupach w sklepie internetowym?

zobacz wyniki

Szybki kontakt

+48 501 567 347

galeria@szuflandia.pila.pl                                

Udostępnij na facebook.com Udostępnij na nk.pl Umieść w opisie gg Udostępnij na twitter.com

Regulamin

 

Regulamin sprzedaży internetowej sklepu Szuflandia

 

I Postanowienia ogólne 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.szuflandia.pila.pl lub www.sklep.szuflandia.pila.pl jest:

  A-MARANT Mariusz Fąs,

  ul. Leśna 60, 64-930 Zawada

  NIP: 764-132-13-74

   

 2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.szuflandia.pila.pljest sprzedaż detaliczna akcesoriów i dekoracji dla domu oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 3. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez Użytkowników ze sklepu internetowego www.szuflandia.pila.pl, sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 4. Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego www.szuflanida.pila.pljest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich zaakceptowanie.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)

 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.II Definicje 1. REGULAMIN – niniejszy regulamin wraz z załącznikami

 2. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem www.szuflandia.pila.pl

 3. SPRZEDAWCA – A-MARANT Mariusz Fąs, z siedzibą przy ul. Leśnej 60, 64-930 Zawada

 4. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.szuflandia.pila.pl

 5. ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem sklepu internetowego www.szuflandia.pila.ploferta zawarcia umowy sprzedaży

 6. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego

 7. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym www.szuflandia.pila.pl oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży

 8. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w sklepie internetowym

 9. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego

10. TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego

11. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego www.szuflandia.pila.plw celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodowąIII Rejestracja 1. Rejestracja w Sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.

 2. W celu dokonania rejestracji w sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.

 3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać w pierwszej kolejności swój adres e-mail, a następnie poniższe dane:

- Imię i nazwisko,

- Ulica i nr ,

- Kod pocztowy,

- Miasto,

- Województwo,

- Kraj,

- Numer telefonu (tel. stacjonarny / komórkowy),

- Nazwę firmy i NIP

Podanie daty urodzenia, nazwy firmy oraz numeru NIP nie jest obligatoryjne

 

 1. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracji Użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość w celu potwierdzenia rejestracji w sklepie.

 2. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik zobowiązany jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

 3. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest zobowiązany do ich aktualizacji i telefonicznym poinformowaniu o tym Sklepu.IV Zamówienia 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

 2. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

 3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

 4. Rejestracja i założenie konta nie jest warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia w Sklepie. Klient ma możliwość złożenia zamówienia również telefonicznie.

 5. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”.

 6. Koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

 7. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „koszyka” wybrane przez siebie produkty, zalogować się na swoje konto, określić adres dostawy, a następnie wskazać sposób dostawy i formę płatności.

 8. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Klientowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia informację potwierdzającą złożenie zamówienie.

 9. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę.

10. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta.

11. Klient ma możliwość złożenia zamówienia telefonicznie pod nr:

+ 48 501 567 347

V Sposób płatności 1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Klienta towary (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są na zasadach określonych przez Sprzedawcę.

 2. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Klienta podane są oddzielnie.

 3. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

  1. przedpłata na konto bankowe,

  2. płatność przelewem przez internet w systemie platnosci.pl

  3. płatność gotówką przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera (do wartości zamówienia nie przekraczającej 10 000 zł),

  4. Przedpłata powinna zostać dokonana przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

Credit Agricole

Nr. Konta : 96 1940 1076 4884 5131 0000 0000

Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.VI Realizacja dostawy

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

 2. Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej – wg wyboru klienta.

 3. Koszty dostawy towaru wynoszą:

  1. Przy przedpłacie: Poczta Polska – 12 zł lub Kurier – 17,00 zł

  2. Przy płatności gotówką przy odbiorze (za pobraniem) – Kurier - 22,00 zł.

  3. Towar przekazywany jest kurierowi do wysyłki w ciągu 24-48 h od momentu złożenia zamówienia.

  4. Kurier dostarcza przesyłkę w godzinach 8-17.

  5. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

  6. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

  7. Nabywca powinien dokonać sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.).

  8. W przypadku uszkodzenia dostarczonego towaru Nabywca jest zobowiązany do podpisania protokołu uszkodzenia w obecności Kuriera. Reklamacja towaru może odbywać się tylko na podstawie niniejszego protokołu!VII Reklamacje 1. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 2. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, w miarę możliwości Klient proszony jest o przesłanie zdjęć niezgodnego z umową Towaru.

 3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca doprowadzi Towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem Klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni.

 4. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 5. W przypadku Towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

  1. korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w takich okolicznościach Klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy.

  2. korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22Kodeksu cywilnego wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.VIII Gwarancja

 

 1. Sprzedawca nie udziela gwarancji na towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego.

 2. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta.

 3. Jeżeli zakupiony towar objęty jest gwarancją producenta lub innego podmiotu, roszczenia z tego tytułu należy kierować bezpośrednio do niego.IX Zwroty 1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres galeria@szuflandia.pila.plbądź też listownie na adres:A-MARANT Mariusz Fąs,

ul. Leśna 60

64-930 Zawada 1. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 2. Zwracany towar Klient powinien odesłać na adres wskazany w ust. 1.

 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

  - dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

  - umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;

  - wiadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;

  - świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

  - dostarczania prasy;

  - usług w zakresie gier hazardowych.

  Towary o szczególnych właściwościach wykonane na indywidualne zamówienie Klienta nie podlegają zwrotowi.

IX Polityka prywatności 1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest właściciel sklepu.

 2. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 4. Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

 5. Administrator danych osobowych przetwarza je wyłącznie w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego.

 6. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.

 7. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych . W celu realizacji tych uprawnień

Użytkownik może skontaktować się ze Administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres:galeria@szuflanida.pila.pllub listownie na adres Sprzedawcy:

 

A-MARANT Mariusz Fąs,

ul. Leśna 60

64-930 Zawada

X Polityka cookies 1. Sklep internetowy www.szuflandia.pila.pl wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.

 2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.

 3. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.

 4. Sklep internetowy www.szuflandia.pila.plwykorzystuje następujące pliki cookies:

  1. stałe,

  2. analityczne,

  3. zewnętrzne.XI Postanowienia końcowe 1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto.

 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

 4. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

  1. telefon: + 48 501 567 347

  2. e-mail: galeria@szuflandia.pila.pl

  3. pisemnie na adres: A-marant Mariusz Fąs, ul. Leśna 60, 64-930 Zawada

 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego www.szuflandia.pila.pl . Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.